Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Příspěvky
  • #3938 Odpovědět
   Michal
   Host

   Zdravím,

   Tímto chci všechny upozornit na WEB: http://www.uverplus.com
   Jedná se o PODVOD, slibují až 100 000 EUR – 2 600 000,- Kč na 30 let (splátka cca 7500,- měs),
   STUDENTŮM, ZAMĚSTNANÝM I NEZAMĚSTNANÝM BEZ DOKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ…

   1. Na jejich webu vyplníte formulář o získání půjčky, do 48 hodin vám příjde e-mail od: noreply@123contactform.com stím, jestli vám byla půjčka schválena:

   Takto vypadá jejich e-mail:

   Dobrý deň Jan Novák,

   na základe posúdenia Vašej žiadosti sme ju vybavili a rozhodli sme takto: Vaša pôžička bola schválená.

   Zmluvu aj QR kódy si môžete stiahnuť na nasledovnom linku (skopírujte ho do prehliadača):
   http://www.uverplus.com/zmluva

   Vyplňte ju, vytlačte a podpíšte. Následne ju naskenujte (alebo odfoťte) a zašlite nám ju na e-mail financie@protonmail.com. V tomto okamihu je proces pôžičky dokončený. Do kolónky suma + splátka uveďte presne tú sumu a splátku pôžičky, ktorú ste si zvolili.

   Pre úplné dokončenie procesu pôžičky kliknite na tento link (prípadne ho skopírujte do Vášho prehliadača):
   http://www.uverplus.com/1120324465

   POZOR. Keď Vám budú zaslané peniaze na účet, niekedy sa stáva, že Vás kontaktuje Vaša banka (ide hlavne o vyššie sumy od 70 000 EUR alebo 1 500 000 českých korún) odkiaľ na Váš účet prišla tak vysoká suma. V tomto prípade treba ísť osobne do banky a predložiť im zmluvu o pôžičke nech vydokladujete odkiaľ máte na účte tak vysoký zostatok.

   Zároveň upozorňujeme na podvodníkov (www.ipozicka.com, http://www.onlinepozicka.com a iné) ktorí zneužívajú naše obchodné meno. Aby ste im nenaleteli, museli sme na niektoré automaty vylepiť oznam. Ďakujeme za pochopenie.

   POZOR, ak nás chcete kontaktovať je potrebné nám napísať na financie@protonmail.com a nie odpovedať na tento e-mail inak Váš e-mail nebude doručený. Ďakujeme.

   S pozdravom
   Ing. Miriam Majerníková

   V tomto e-mailu kliknete na odkaz http://www.uverplus.com/zmluva
   a smlouva vypadá takto:

   Zmluva o pôžičke
   (podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)
   Veriteľ:
   M7M Finance GmbH
   Limited liability company
   c/o Mehdi Mostowfi
   Mythenquai 26
   8002 Zürich
   Switzerland
   CHE-355.004.813
   CH-020.4.055.779-9
   Dlžník:
   …[meno a priezvisko alebo názov firmy]………………………………..
   …[dátum narodenia alebo IČO]…..…………………………………
   …[bydlisko alebo sídlo]…………………………………………….
   …[číslo občianskeho preukazu]…………………………………………….
   …[dátum vydania občianskeho preukazu]…………………………………………….
   …[občianstvo alebo meno zástupcu pri právnickej osobe]…………..
   …[zadajte požadovanú sumu na požičanie + ako dlho chcete splácať – sumu a dĺžku splácania
   vyberte z tabuľky uvedenej na webe]…………..
   …[číslo bankového účtu v tvare IBAN]…………..
   Súčasťou zmluvy sú aj údaje, ktoré ste uviedli v prvotnej žiadosti.
   (ďalej len “dlžník”)
   (ďalej spolu aj ako “zmluvné strany”)
   čl. I.
   Predmet zmluvy
   Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške ktorá je uvedená v časti vyššie
   dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.
   čl. II.
   Spôsob poskytnutia peňazí
   Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi vyplatená na bankový
   účet, ktorého číslo uviedol vyššie. Ako potvrdenie o prevzatí peňazí slúži výpis z bankového
   účtu. Dlžník uhradí kauciu a spoločnosť je povinná mu vrátiť túto kauciu a je povinná
   mu vyplatiť kompletnú pôžičku. Kaucia je stanovená vo výške 250,- EUR (6500,- KČ). Spoločnosť
   si kauciu neponecháva. Kauciu uhradí dlžník v automate a automat mu o tejto transakcií
   vydá doklad. Kaucia je dlžníkovi ihneď navrátená spolu s pôžičkou.
   čl. III.
   Zmluvný úrok
   Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (úrok) vo
   výške 3%. Iné poplatky okrem zloženia kaucie ktorá je dlžníkovi ihneď vrátená sa neúčtujú žiadne
   poplatky, platby a podobne. Zmluva neobsahuje žiadne skryté poplatky. Úrok vo výške 3% je
   garantovaný počas celej doby splácania a je nemenný.
   čl. IV.
   Vrátenie dlhu
   1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh v splátkach.
   V prípade, ak dlžník bude splácať dlh v splátkach, zmluvné strany sa dohodli, že ak sa dlžník
   omešká s troma alebo viac splátkami, stáva sa splatným celý dlh. Mesačná splátka a dĺžka splácania
   je určená v prvotnej žiadosti ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
   2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v splátkach a tieto splátky bude mesačne
   zasielať na bankový účet spoločnosti a to konkrétne na účet CH93 0076 2019 6328 5491
   7549.
   3/ Mesačné splátky je potrebné hradiť vždy k 15temu dňu každý mesiac. Ako variabilný
   symbol je potrebné zadať rodné číslo alebo do poznámky uviesť meno a priezvisko. Úver je
   možné predčasne splatiť kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku. Predčasné splatenie dlžník
   oznámi veriteľovi 7 dní vopred. Splátky začne dlžník hradiť nasledujúci mesiac ktorý nasleduje
   po mesiaci kedy mu bola pôžička vyplatená.
   čl. V.
   Omeškanie dlžníka
   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu,
   dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Z.z.
   Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti
   dlhu až do úplného zaplatenia.
   čl. VI.
   Záverečné ustanovenia
   1. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každého z účastníkov. Každý z účastníkov
   si vzal po jednom vyhotovení zmluvy. Túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba písomným číslovaným
   dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Písomnosti doručované na adresy
   uvedené pri účastníkoch tohto vzťahu sa považujú za doručené.
   2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne
   a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie “vybranou osobou” podľa § 6
   ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské právne
   konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 9, 821 01 Bratislava podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom
   vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s
   právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej
   osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
   3. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
   ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.

   V……[miesto podpisu]………………, dňa…[dátum podpisu]…………………….

   Veriteľ
   M7M Finance GmbH
   Dlžník c/o Mehdi Mostowfi
   8002 Zürich
   (Vybavuje Ing. Miriam Majerníková)

   Ještě před tím než vám vyplatí tu “slibovanou” půjčku MUSÍTE POSLAT NA JEJICH ÚČET
   TAKZVANĚ KAUCI VE VÝŠI 250 EUR – 6500,- Kč, až potom vám vyplatí půjčku a vrátí kauci,
   JENOMŽE NEVRÁTÍ! PŮJČKU VÁM NEVYPLATÍ A KAUCI TAKÉ NE!
   TAKŽE Z VÁS DOSTANOU 6 500,- KČ …

   POZOR TEDY NA TYTO PODVODNÉ PŮJČKY!

  • #3945 Odpovědět
   Jaromír Kafka
   Host

   Složil jsem kauci a čekám a čekám

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na téma: Podvodná Půjčka od uverplus.com
Informace o uživateli:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">